Kolaudace stavby

Stavební práce se blíží do finále a Vy byste se měli začít zajímat o kolaudaci stavby.
Co je to vlastně kolaudace? Jedná se o úřední postup, který musí proběhnout před zahájením užívání dokončené stavby nebo její rekonstrukce, přestavby, přístavby nebo nadstavby, kde bylo požadováno stavební povolení nebo ohlášení. Tímto procesem stavební úřad zabezpečuje ochranu veřejných zájmů a práv účastníků řízení z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany zdraví budoucích uživatelů či požární ochrany. Cílem kolaudace stavby je získání tzv. kolaudačního souhlasu.
Kdy probíhá kolaudace? Stavba může být zkolaudována, pokud je již téměř hotová a zbývají pouze drobnosti, které lze doplnit i dodatečně. Na stavební úřad podáme oznámení o užívání staveb (platí u staveb, které potřebovaly ohlášení), u složitějších staveb (stavby, které vyžadovaly stavební povolení) žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a to 30 dnů před začátkem užívání stavby. Do 15 dnů od doručení žádosti stavebníka je stanoven termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Za dalších 15 dnů vydá stavební úřad kolaudační souhlas, pokud nejsou zjištěny závažné nedostatky. Jednoduššími stavbami se stavební úřad vůbec nemusí zabývat a můžete je užívat již po uplynutí 30 dnů i bez kontrolní prohlídky.


Jaké doklady potřebujete ke kolaudaci?

- žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení o užívání staveb
- projektová dokumentace
- popis odchylek od projektu
- zaměření skutečného osazení stavby
- kopie stavebního deníku
- revizní zprávy o odzkoušení a bezchybnosti všech instalací
- doklad o likvidaci odpadů
- stanoviska správců inženýrských sítí
- další doklady podle potřeb stavby a požadavků stavebního úřadu


Zavolejte nám, rádi Vám s kolaudací pomůžeme a poradíme.